panel header


GUPAK PULUT ORA MANGAN NANGKANE
Capek Bekerja Tidak Dapat Hasilnya
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
13 September 2009 | 13:13 wib
Dening Soedjarwo
Cangkriman

CANGKRIMAN iku klebu ewone dolanan sing nggunakake basa utawa ”permainan bahasa” (language games). Senajan sifate mung dolanan, cangkriman iku uga bisa dadi sarana kanggo ngasah pikiran. Cangkriman sing ing basa Indonesia disebut ”teka-teki” iku kudu dibedhek utawa dibatang. Dadi, ana sing nyangkrimi lan ana sing mbatang. Biyen bocah-bocah yen lagi padha ngumpul asring sok padha adu kapinteran srana cangkriman.

Cangkriman sing prasaja iku arupa rerangkening tembung sing mung dijupuk wandane kang pungkasan. Upamane ”segara mbeldhes”, batangane: sega pera sambele pedhes; ”janaka kuluk tone”, batangane: jajana nangka aku njaluk betone. Conto liyane upamane: ”pak bomba, pak lawa, pak peut, linak litu, lingga, lica; lan liya-liyane.

Cangkriman liyane dhasare yaiku anane emper-emperan antaraning sing dienggo cangkriman karo barang sanyatane, upamane: ”sega sekepel dirubung tinggi, apa?” Batangane: salak. ”Pitik walik saba kebon, apa?” Batangane: nanas. ”Pak Demang klambi abang disuduk manthuk-manthuk, apa?”

Batangane: tuntut utawa kembang gedhang. Cangkriman emper-emperan iku ana sing luwih angel, upamane: Anake diidak-idak, emboke dielus-elus, apa? Batangane: andha.

Ana cangkriman sing wujude gabungan wanda pungkasan lan tembung-tembung liyane, upamane: Apa kowe wis weruh ana manuk ndhase telu? Batangane: Wis bae, saben manuk endhase mesthi dibuntel wulu. Cangkriman liyane: Biru bisane wungu dikapakake? Batangane: Digebug. Babi turu supaya tangi (wungu) ya digebug.

Tembang sing isine cangkriman iku adate tembang ”Pocung”, contone: Bapak pocung/cangkemmu marep mendhuwur/sabamu ing sendhang/pencokanmu lambung kering/prapteng wisma di pocung mutah guwaya// Batangane: klenthing utawa jun sing kanggo nggolek banyu menyang sendhang.

Ing kasusastran Jawa ana sing diarani wangsalan. Wangsalan iku uga cangkriman sing batangane awujud wanda utawa tembung kang disusulake ing tembung-tembung candhake. Wangsalan iku bisa dadi isining tembang utawa rerengganing tembang. Dadi, wangsalan iku ora mung cangkriman thok nanging uga mengku karep saka kang nganggit. Wangsalan sing asring kita prangguli yaiku: Jenang sela wader kalen sesondheran/ apuranta yen wonten lepat kawula. Sing pokok iku njaluk pangapura, nanging panjaluk mau didhisiki srana wangsalan sing batangan utawa tebusane dumunung ana ing tembung-tembung ”apuranta” lan ”lepat”. Dadi, jenang sela iku apu, dene wader kalen sesondheran iku sepat.

Wangsalan iku ora mung dianggo ana tembang utawa senggakan, nanging uga ing pacalathon sadina-dina.

”Wah, kok njanur gunung, esuk-esuk wis teka kene.”

”Lha ya kuwi ta Mas, sarung jagung, botbote ditangisi adhimu.”

Njanur gunung iku tegese ”aren”, dene sarung jagung iku klobot.

Biyen, nalika penulis kolom Blencong iku mulih menyang desa karo ngajak calon ibune bocah-bocah, ibune penulis bisik-bisik, ”Apa kuwi bothok diwungkusi?” Bothok diwungkusi iku jenenge calon. Tegese Ibu ndangu, ”Apa bocah kuwi calon bojomu?”

Wasana roning mlinjo rehne wis cukup nyuwun ngaso. (35)

(/)
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
04 September 2014 | 17:15 wib
Dibaca: 69439
image
03 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 49410
image
31 Agustus 2014 | 18:24 wib
Dieng Culture Festival Sedot 26 Ribu Pengunjung
Ruwatan Rambut Gimbal Sebagai Puncak Acara
Dibaca: 48520
image
13 Mei 2014 | 22:25 wib
Dibaca: 57130
image
10 April 2014 | 19:05 wib
Dibaca: 56935
Panel menu tepopuler dan terkomentar
FOOTER